Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Kryptografia, kyberkriminalita
Autor: Miguel Soriano
Prekladateľ: Martin Broda, Vladimír Hajduk
Tento modul poskytuje informácie o kryptografii a kyberkriminalite v ich základnom kontexte,
pričom je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť kurzu je navrhnutá tak, aby oboznámila študentov
s fundamentálnymi možnosťami kryptografie, ktoré ponúka na zaistenie informačnej
bezpečnosti. Z toho dôvodu sú v kurze opísané dva základné typy kryptografie a to kryptografia
s tajným a kryptografia s verejným kľúčom. Druhá časť kurzu sa venuje konceptu
kyberkriminality a klasifikuje rôzne druhy útokov, pričom v závere opisuje možnosti prevencie
pred takýmito útokmi.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list