Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Identifikácia používateľa
Autor: Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj
Identifikácia používateľa, autorizácia a autentifikácia zabezpečujú, že k systému budú mať
prístup iba oprávnení používatelia a akceptujú sa iba príkazy, ktoré budú autorizované.
Identifikácia hovoriaceho má za cieľ základnú identifikáciu možných používateľov
začlenených do databázy systému. Táto funkcia môže byť vhodná pre úlohy vychádzajúce
z identifikácie, ako napr. aktivácia osobného profilu. Detekcia tváre môže poskytnúť
bezpečnejšiu identifikáciu založenú na tvári používateľa, ktorá poskytuje viac
charakteristických prvkov. Tie môžu byť použité na parametrizáciu v porovnaní s hlasovou
identifikáciou. Navyše, rozpoznávanie 3D tváre ešte viac rozširuje možnosti extrakcie
príznakov pre presnejšiu identifikáciu v rámci skupiny používateľov. Môže byť preto použitá
na vysoký stupeň autentifikácie (a autorizácie) pre najnáročnejšie aplikácie (napr. prihlásenie
sa do banky atď.).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list