Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Autor: Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd
Súčasný Internet je stále založený na internetovom protokole, ktorý bol definovaný pred viac
ako 40 rokmi pre určitý druh služieb. Počas desaťročí nadobudol Internet obrovské rozmery
a nepočítalo sa tiež s novými aplikáciami ako je webové plynulé sťahovanie videa, zdieľanie
súborov, ktoré zásadným spôsobom zmenili charakter internetovej prevádzky. Infraštruktúra
Internetu sa vyvíjala pri nových technológiách od pevných optických k bezdrôtovým sieťam.
Nové aplikácie a služby, technológie, stupeň a variabilita zariadení koncového používateľa si
vyžadujú pružné riešenia. Ako najmodernejšie riešenia sa zdajú byť prepojenia programovo
a softvérovo definovaných sietí a virtualizácia sieťových služieb. Tento modul sa koncentruje
hlavne na tieto nádejné technológie pre Internet budúcnosti ale aj na prehľad sietí budúcej
generácie.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list