Modul

Projekt
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement no. 688503.
Sieťové architektúry, služby a aplikácie
Autor: Pavol Podhradský, Martin Medvecký, Peter Trúchly, Radoslav Vargic, Juraj Londák, Radovan Kadlic, Sebastian Schumann, Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Dušan Levický, Adam Polakovič
Vzájomnou spoluprácou rôznych typov sietí a ich postupnou integráciou do jednej univerzálnej širokopásmovej multimediálnej siete - siete budúcnosti (Future Network, FN) sa postupne vytvárajú podmienky pre prenos všetkých typov médií a poskytnutie širokého spektra multimediálnych služieb a aplikácií. Koncepcia NGN (Next Generation Networks – siete ďalšej generácie) sa vyvíjala niekoľko rokov, hlavne v rámci pracovných skupín štandardizačných inštitúcií ITU a ETSI.
V oblasti informačných a komunikačných technológií prebieha kontinuálny proces evolúcie, vrátane evolúcie technológií NGN smerom k budúcim sieťam. Existuje niekoľko aspektov, ktoré ovplyvňujú aktuálnu architektúru NGN založenú na IMS, s cieľom rozšíriť ju o ďalšie funkcie pre podporu implementácie a poskytovania multimediálnych služieb a aplikácií ďalšej generácie.
Tento študijný materiál ponúka vybrané témy pokrývajúce rôzne technológie, ktoré môžu byť integrované v rámci sietí novej (budúcej) generácie (FN), t.j. nové informačné a komunikačné technológie, ako aj nové služby a aplikácie.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2019.

ISBN 978-80-227-5000-4

Tento študijný materiál bol vytvorený s podporou Európskej komisie v rámci projektu H2020
„NEWTON“.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál